Poniższy Regulamin przygotowano na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej www.jakmilo.pl i można zapoznać się z jego treścią przed zawarciem umowy.

Sklep internetowy Jak MIło działający pod adresem www.jakmilo.pl prowadzony jest przez JAK MIŁO Łukasz Jański, z siedzibą przy ul. Plac 1000 lecia 11/2, 19-206 Rajgród, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej [www.firma.gov.pl], NIP 719-156-82-11, REGON 363948775.

Jak Miło – sklep internetowy działający pod adresem www.jakmilo.pl

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Czas realizacji zamówienia – czas, od potwierdzenia przez Sklep rozpoczęcia realizacji zamówienie do przekazania gotowego produktu przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy;

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie.

Wycena – koszt realizacji zamówienia, który Sklep przedstawia Klientowi po ustaleniu szczegółów zamówienia

Przelew tradycyjny – płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;

Przelew elektroniczny – płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line;

Kodeks Cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz. U. z 2014 r. poz.121 z zm.);

Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r poz. 827)

PRZYJMOWANIE ZAMÓWIENIA

1. Jak Miło prowadzi sprzedaż produktów wykonywanych na specjalne zamówienie Klienta i zgodnie z wytycznymi Klienta.

2. Zamówienia można składać w sklepie na stronie www.jakmilo.pl

3. Zamówieni można złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu. W tym wypadki Klient dostanie na maila podsumowanie ustaleń oraz informacje o płatności.

4. Po złożeniu zamówienia, Jak Miło prześle klientowi podsumowanie ustaleń, informacje dotyczące czasu realizacji zamówienia oraz kolejnych etapów procesu realizacji zamówienia

 

5. W przypadku gdy do realizacji zamówienia konieczne jest dostarczenie materiałów przez Klienta, realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu tychże materiałów i zaksięgowaniu wpłaty.

6. Jak Miło zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zamówienia w razie braku możliwości jego realizacji.

7. W przypadku, o którym mowa w pkt. 6, Jak Miło niezwłocznie powiadomi o tym Klienta oraz zwróci Klientowi wszystko, co Klient świadczył na rzecz Jak Miło, chyba że Klient dokona wyboru innego towaru.

WYCENA I CENY

1. Wszystkie ceny detaliczne podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. Cena podana przy podsumowaniu zamówienia jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

4. Do każdego zrealizowanego zamówienia Sprzedawca dołącza paragon, bądź na wyraźnie życzenie klienta wystawia Fakturę VAT, po uprzednim podaniu wszystkich potrzebnych informacji do jej wystawienia.

5. Paragon lub Fakturę VAT należy zachować do ewentualnego zwrotu bądź reklamacji produktu zakupionego od Jak Miło

REALIZACJA I DOSTAWA ZAMÓWIENIA

1. Zamówiony produkt wysyłany jest we wskazanym terminie w sposób wybrany podczas składania zamówienia.

2. Czas realizacji zamówienia ustalony jest każdorazowo na etapie wyceny

3. Jak Miło nie ponosi odpowiedzialności za niedochowanie terminu dostawy z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności w przypadku wystąpienia siły wyższej.

4. Jak Miło nie ponosi odpowiedzialności za stratę lub uszkodzenie przedmiotu przesłanego do Jak Miło przez Klienta w celu realizacji zamówienia, wynikłego z działania siły wyższej.

5. Jak Miło nie ponosi odpowiedzialności za stratę lub uszkodzenie przedmiotu przesłanego do Jak Miło przez Klienta w celu realizacji zamówienia, podczas transportu realizowanego przez firmę zewnętrzną. To Klient dokonuje wyboru sposobu jakim prześle do Jak Miło przedmioty do realizacji zamówienia.

6. Cena podana przez Jak Miło w wycenie jest ostateczna i zawiera koszty przesyłki zamówionego towaru.

ZWROT ZAMÓWIONEGO TOWARU

Wyroby na specjalne zamówienie klienta nie podlega zwrotowi zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

REKLAMACJE PRODUKTÓW KUPIONYCH

1.Jeżeli w otrzymanym produkcie Klient znajdzie wady techniczne, może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych. W tym celu należy odesłać produkt przesyłką pocztową na adres Jak Miło. Koszt przesyłki pokrywa klient. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dowód zakupu paragon fiskalny, fakturę VAT. W przesyłce powinno się również znaleźć pismo z opisem wykrytej przez Państwa wady.

3. Reklamacje rozpatrywane są bezpłatnie w terminie do 14 dni od otrzymania przez Jak Miło przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku stwierdzenia wad produkcyjnych towar zostanie naprawiony na koszt Jak Miło i odesłany do klienta.

4. W przypadku gdy reklamacja zostanie uznana a naprawa towaru nie będzie możliwa, Jak Miło zwróci Klientowi zapłaconą wartość zmówienia.

5. Jeśli stwierdzi się, że uszkodzenia produktu wynikają ze złego użytkowania, zniszczenia mechanicznego i innych wad za które Jak Miło nie ponosi odpowiedzialności, Klient zostanie poinformowany o ewentualnych kosztach naprawy i wysyłki oraz terminie realizacji naprawy produktu. Klient może również odmówić naprawy i zażądać odesłania z powrotem do niego produktu. W tym wypadku klient ponosi koszty wysyłki.

7. Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, należy odmówić przyjęcia przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody. Następnie należy jak najszybciej skontaktować się z Jak Miło w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Wypełnienie formularza zamówienia bądź wyceny jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Jak Miło zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz. U. Nr 133, poz. 883.). Dane osobowe Klienta będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. W innych przypadkach wymagane jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez klienta zgodnie z formularzem umieszczonym na stronie.

2. Dane osobowe Klienta, chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, a ich udostępnienie jest konieczne w celu wywiązania się z umowy kupna – sprzedaży towarów i usług.

3. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie Administrator Sklepu.

4. Każdy Klient, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie.

Postanowienia końcowe

1.  Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Jak Miło

2.  Towary prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

3.  Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

4.  Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych. Sklep wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony www.jakmilo.pl. Rodzaje plików cookie, z których korzysta Sklep to:

a.  Cookies sesji – działają tylko podczas przeglądania stron serwisu umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie,

b.  Cookies trwałych – pozostają na komputerze po odwiedzeniu strony www.jakmilo.pl

c.  Cookies podmiotów zewnętrznych – umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji Klienta

5.  Klient ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Sklepu nie będą działać poprawnie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.

6.  Ewentualne spory pomiędzy Klientem będący Konsumentem, a Sklepem, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).

7.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

8.  Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 października 2016 roku do odwołania.

9.  Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.jakmilo.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.